Szabályzat

Páros ajánlat

AZ AJÁNLAT BIZTOSÍTÓJA ÉS A AJÁNLAT RÖVID LEÍRÁSA:

Jelen páros ajánlat (a továbbiakban “Ajánlat”) biztosítója az Affidea Magyarország Kft. a továbbiakban “Szervező/adatkezelő”. (Székhelye: 1083 Budapest, Bókay János utca 44-46. 8. emelet).

Az Ajánlat időtartama:

 1. 11. 07. 7:00 – 2024.01. 31. 23:59.

Szervezőhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat a Felhasználó:

+ 36 (1) 803 6462

Az Ajánlatt a Szervező biztosítja.

Jelen Szabályzat az Ajánlat biztosító központok telephelyein (1138 Budapest, Föveny u. 4-6., 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6., Mammut II., 4. emelet, 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Örs vezér tere 25. 1106 Budapest, Árkád Bevásárlóközpont fsz. 048) előre egyeztetett időpontban, papír alapon, írásban is megtekinthető.

A Szervező által kínált Ajánlat nem rendszeres, csak előre ismertetett, meghatározott időszakban kerülnek lebonyolításra, mely időtartam a felhasználók számára egyértelműen megismerhető.

A kampány során Szervező reklámokban hirdetheti jelen Ajánlatot. A Kedvezménnyel kapcsolatosan jelen Szabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Szabályzattól eltérő értelmezéséért a Szervezők mindennemű felelősségét kizárja.

AZ AJÁNLAT FELHASZNÁLHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI:

Az Ajánlatot minden 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet, aki

 • december 22-ig felkeresi a Szervezőt időpontegyeztetés érdekében,
 • az Ajánlatot 2024. január 31-ig felhasználja,
 • az Ajánlatot a feltüntetett csomagokra, vizsgálatokra kívánja felhasználni;
 • nőgyógyászati komplex szűrés,
 • komplex emlővizsgálat,
 • standard férfi szűrőcsomag,
 • urológiai szakorvosi vizsgálat.

Az Ajánlat értéke 10 000 Ft, amely készpénzre nem váltható. Az Ajánlat nem átruházható, a felhasználási idő: 2024.01.31.

Az Ajánlat igénybevétele:

 • Affidea Váci Greens 1138 Budapest, Föveny u. 4-6.
 • Affidea Mammut II. Egészségközpont, 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6., Mammut II., 4. emelet
 • Affidea Mammut II. Diagnosztikai Központ, 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6. Mammut II., 4. emelet
 • Affidea Bank Center Diagnosztikai és Gasztroenterológiai Központ, 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
 • Affidea Árkád Egészségközpont, Örs vezér tere 25. 1106 Budapest, Árkád Bevásárlóközpont fsz. 048

FELHASZNÁLHATÓI JOGOSULTSÁG:

Felhasználásra jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki az Ajánlat felhasználásának időpontjában betöltötte a 18. életévét.

Az Ajánlatból ki vannak zárva az Affidea Magyarország Kft.  dolgozói, illetve a dolgozói kapcsán a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozók, valamint az Ajánlat megalkotásában, közlésének lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja az Ajánlatot felhasználható személyek köréből.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA:

Az Ajánlat elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező a platform folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező a platform működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint az Ajánlattal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért.

AZ AJÁNLAT IDŐ ELŐTTI VISSZAVONÁSA:

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az Ajánlatot biztosítását bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból vagy jogi okból az Ajánlat további zavartalan biztosítása nem lehetséges. Amennyiben ezt valamely Felhasználó magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

A JOGI ÚT IGÉNYBEVÉTELE:

A Felhasználó és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Szabályzat mindenkor érvényes változata az Affidea Magyarország Kft. weboldalán elérhető. A Szervező viseli az Ajánlat felhasználásával kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a Felhasználó által bevallandó és fizetendő közterhet is.

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Felhasználót a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Felhasználót.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA:

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmasjellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL:

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek egyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK:

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK:

Amennyiben a Felhasználás során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a Szervező elérhetőségein (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát az Ajánlatot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy az Ajánlat feltételei a Felhasználók számára kedvezőbbek legyenek vagy a Szabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

Valamennyi, jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésben Szervező Általános Szerződéses Feltételei, illetve a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

 

Budapest, 2023. 11. 07.